Deklaracja przystąpienia do SIW    Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań w charakterze członka stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Statutu Stowarzyszenia i niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim praw i obowiązków członka SIW.