MISJA

Potrzeba szerzenia wiedzy i dobrych praktyk w zakresie inżynierii wymagań była jednym z powodów powstania Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań.

Działamy w dziedzinach: inżynierii systemów, inżynierii oprogramowania, analizy biznesowej i systemowej, zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, inżynierii wymagań, zarządzania projektami, procesami wytwórczymi oraz weryfikacji i walidacji oprogramowania i systemów.

W ramach ww. dziedzin naszym celem jest:

 • upowszechnianie wiedzy,
 • promocja dobrych praktyk inżynierii wymagań,
 • ugruntowanie powszechnej świadomości znaczenia inżynierii wymagań oraz jej interdyscyplinarnego charakteru
 • tworzenie, adaptacja, tłumaczenie oraz popularyzacja norm, standardów, systemów certyfikacji, w tym certyfikacji zawodowej oraz terminologii
 • wspieranie wymiany doświadczeń między profesjonalistami,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych profesjonalistów
 • inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw osób, firm, organizacji oraz środowisk akademickich.

Swoje cele Stowarzyszenie realizujemy poprzez następujące działania:

 • organizowanie spotkań, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych,
 • organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów i prelekcji,
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i szkoleniowej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w formie papierowej oraz elektronicznej,
 • współpracę z firmami i organizacjami oraz ze środowiskami akademickimi
 • wspieranie, także finansowe, przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • wpieranie oraz opiniowanie odnośnych inicjatyw legislacyjnych,
 • gromadzenie, standaryzowanie, poszerzanie oraz rozpowszechnianie wiedzy.