Category Archives: AKTUALNOŚCI

 • 0

Jak wybrać oprogramowanie biznesowe dla przedsiębiorstwa?

Z dniem 1 lipca 2016 weszła w życie zmiana ustawy Ordynacja Podatkowa w postaci trzech paragrafów artykułu 193a, z których pierwszy brzmi: „W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”.

Kolejne paragrafy tego artykułu uszczegóławiają informację na temat formatu przekazywanych do organów podatkowych danych oraz sposobu ich przekazania. Rozwiązanie to zostało oparte na międzynarodowym standardzie: Standard Audit File for Tax (SAF-T) w wersji 2.00, opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i nazwane w Polsce Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK), który można zdefiniować w następujący sposób: JPK to ustrukturyzowana forma danych z ksiąg podatkowych, prowadzonych za pomocą programów komputerowych, jakie podatnik zobowiązany jest przekazywać organom podatkowym na żądanie lub  okresowo. Jest to nowa forma dowodu w czynnościach kontrolnych. I tak jak artykuł 193a zawiera tylko określenie obowiązku przekazywania danych do organów podatkowych w formie JPK, to już kolejna ustawa o zmianie Ordynacji Podatkowej z dnia 13 maja 2016 wprowadza obowiązek okresowego wysyłania jednej ze struktur JPK, struktury JPK-VAT. Ustawa ta, również nakłada obowiązek prowadzenia rejestrów VAT przy pomocy programów komputerowych i wymóg ten jest skierowany do wszystkich podatników VAT (ust. 8a w art. 3 wymienionej ustawy).

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Oznacza to, że przedsiębiorca powinien zaopatrzyć się w oprogramowanie, które będzie posiadało funkcjonalność generowania struktur plików JPK. Zarówno tych okresowych, jak i tych na żądanie. Ponadto, oznacza to, że już wkrótce wyposażeniem każdego przedsiębiorcy powinien być komputer z odpowiednim oprogramowaniem biznesowym. Czym kierują się przedsiębiorcy kupując dla firmy program wspierający zarządzanie? W miesiącach od maja do lipca na potrzeby tego artykułu przeprowadzono badanie wśród uczestników szkolenia na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego, którzy są użytkownikami znanego w Polsce oprogramowania biznesowego.

„Read More”


 • 0

Najnowszy numer REQ Magazyn nr 5 już dostępny

Category : AKTUALNOŚCI

Na Wasze ręce oddajemy najnowszy już 5 numer REQ Magazyn.

📖W najnowszym numerze przeczytasz o:

🔹O zwinnym zbieraniu wymagań przy użyciu języka Gherkin rozmawiamy z Łukasz Nowacki,

🔹 O tym dlaczego warto myśleć o dostępności przy projektowaniu rozwiązań?,

🔹 O Case Study z wdrożenia rozwiązania do obsługi czasu pracy,

🔹 tym czym jest model Kano oraz jak priorytetyzować wymagania

🔹 tym na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów w IT pisze nasz nowy autor- Radek Smilgin

🔍 UWAGA
W tym numerze już z poziomu treści możesz przejść do interesującego Cię artykułu- wystarczy kliknąć w tytuł.

📖MIŁEGO CZYTANIA!📖

💡Masz sugestie związane z numerem, chcesz dołączyć do autorów?

📬 Napisz do nas: kontakt@reqmagazyn.pl

#magazynIT #czasopisma #SIW #wiedza #analizabiznesowa #inzynieriawymagan #zarzadzanieprojektami #wymagania #prawo

NUMER DOSTĘPNY NA NASZYCH STRONACH: http://reqmagazyn.pl/pobierz-numer/


 • 0

Zwinny Analityk – jak poradzić sobie z wymaganiami w Agile

Category : AKTUALNOŚCI , SEMINARIA

STOWARZYSZENIE INŻYNIERII WYMAGAŃ serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu seminariów: „MIĘDZY BIZNESEM A IT „. Najbliższe spotkanie odbędzie się pod hasłem: ” Zwinny Analityk- jak poradzić sobie z wymaganiami w Agile”.

Postanowiliśmy podjąć temat, który spędza sen z powiek wszystkim tym, którzy mają do czynienia z wymaganiami w podejściu zwinnym. Czy jest miejsce dla analityka biznesowego/systemowego w Agile? Jak wykorzystać umiejętności analityka w nowym środowisku pracy? Jak to robią inni? Co się sprawdzi w mojej organizacji a co nie? Z jakich technik korzystać pracując z wymaganiami w Agile? To tylko niektóre pytania, z którymi spotykamy się podczas pracy w Agile.

Jesteś ciekawy? Chciałbyś porozmawiać ze specjalistami? Nie może Cię zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy analityków biznesowych, analityków systemowych, inżynierów wymagań, kierowników projektów, product ownerów, testerów, dyrektorów oraz wszystkich tych, którzy pracują z wymaganiami.

UWAGA! LISTA MIEJSC JEST OGRANICZONA

KIEDY: 28 LISTOPAD 2016, GODZ.17:45-20:00

MIEJSCE WYDARZENIA:

BUDYNEK Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT), ul. Rektorska 4,  Warszawa

logo-cziittCentrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej to miejsce współpracy regionalnego biznesu, instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw klastrowych, NGO-sów i administracji.
Celem twórców CZIiTT było stworzenie najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego wspierającego szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie technologiami, innowacjami i procesami oraz organizacją, poprzez umożliwienie realizacji badawczych projektów innowacyjnych w tych dziedzinach.
Działania CZIiTT skierowane są zarówno do środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej (naukowcy, studenci), innych szkół wyższych jak i środowiska naukowego z regionu, kraju, zagranicy. Beneficjentami są również mazowieccy przedsiębiorcy, w tym start-upy, jednostki sfery B+R z Warszawy i Mazowsza, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
Oferta Centrum to połączenie nowoczesnego ośrodka z kreatywną przestrzenią (miejsce do pracy twórczej dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, a także przestrzeń do organizacji konferencji, targów, seminariów) oraz funkcji merytorycznych. Obok nowoczesnej infrastruktury, którą tworzą m.in.: laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, nowoczesne zaplecze konferencyjno-wystawiennicze, socjalne, networkingowe, charakter miejsca tworzy kapitał intelektualny, a więc kadra Centrum odpowiadająca za merytoryczną działalność CZIiTT w zakresie, m.in.: konsolidacji działań uczelni na rzecz efektywnej komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii, badań i analiz, rozwoju młodych innowacyjnych naukowców oraz inkubacji/preinkubacji.

17:45 – 18:00 Otwarcie seminarium, prezentacja Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

18:00 -18:30Krystian Kaczor: Analityk Biznesowy w Agile – możliwości i opcje

W trakcie transformacji do Agile jeden z problemów do rozwiązania to umiejscowienie roli analityka w nowej rzeczywistości. Pula rozwiązań wydaje się tutaj mocno ograniczona standardami. Scrum Guide nie wyznacza takiej roli i nie wskazuje co zrobić z analitykiem. A może analityk nie jest w ogóle potrzebny w Agile? Nawet jeśli znajdziemy dla niego miejsce to trudno jest pracować w iteracjach tak, żeby było to wartościowe i efektywne. W swojej pracy widziałem już kilka konfiguracji w mniejszych i większych przedsięwzięciach. Każdy wybór oczywiście ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Opowiem zatem jak funckjonowała w moim doświadczeniu analiza biznesowa w środowiskach Agile, w szczególności z zespołami Scrumowymi oraz jakie są opcje rozwiązania systuacji Analityka.

18:30-19:00Rafał Stańczak : Jak technika User story/Acceptance Criteria pozwala zgrabnie definiować wymagania w SCRUM…?

Zwinne metodyki zawdzięczają swoje powstanie dzięki potrzebie elastycznej obsługi szybko zmieniających się wymagań klienta w czasie trwania projektu oraz tworzeniu wysokiej jakości programów, aplikacji czy serwisów internetowych.

Podczas wystąpienia przedstawię i postaram się zainteresować Was jedną z najpopularniejszych technik wspierających zbieranie i opisywanie wymagań użytkownika w postaci historyjek (user stories) oraz ich późniejszą projekcję na codzienną pracę zespołu poprzez zbiór kryteriów akceptacji (Acceptance Criteria). Przybliżę sposoby i zalety stosowania wspomnianej wyżej metody uzupełniając teorie o przykłady. Opierając się na frameworku Scrum przejdziemy przez cykl życia wymagań od momentu definicji, poprzez planowanie sprintu, codzienny development aż do momentu wypuszczenia nowej, działającej wersji produktu do klienta. Postaram się udowodnić iż technika mocno wspiera budowę produktów zgodnych z potrzebami klienta zawsze opierając się na racjonalnych potrzebach użytkownika końcowego.

19:00-19:30Michał Wolski: Kanban w procesie wytwórczym oprogramowania

Tematy poruszane podczas wystąpienia:

 • Czym jest Kanban?
 • Kanban a wymagania na system
 • Wytwarzanie oprogramowania zgodne z Kanban

19:30-20:00Panel dyskusyjny z prelegentami, losowanie nagród

KRYSTIAN KACZOR

Kry­stian Kaczor znany jest w śro­do­wi­sku pro­fe­sjo­na­li­stów IT jako wpły­wowy spe­cja­li­sta od Agile. Coach, tre­ner i konsultant, który nadal pozostaje ciągle zaangażowany w pracę z zespołami jako Agile Coach i Scrum Master, żeby ścierać teorię z praktyką.
Dzieli się swoim boga­tym i zróż­ni­co­wa­nym doświad­cze­niem nie tylko przez pro­wa­dzone szko­le­nia, ale także arty­kuły i wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podej­ścia opar­tego na empi­ry­zmie i mierzeniu efek­tów. Autor sprze­da­nej w tysią­cach egzem­pla­rzy książki „Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­tyka w meto­dach Agile”.
Już od 11 lat współpracuje z firmami, których logo jest łatwo rozpoznawalne w wielu krajach usprawniając Zespoły, procesy, projekty i całe organizacje.Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala Krystianowi spojrzeć na proces powstawania oprogramowania z wielu różnych stron.Jako Agile Coach i Trener buduje i prowadzi Zespoły Agile, przeprowadza transformacje organizacji i ulepsza wdrożone praktyki. Posiada doświadczenie w pracy z Zespołami w zakresie od małych, lokalnych zespołów do geograficznie rozproszonych korporacji, pracujących w modelach skalowanego i rozproszonego Agile. Krystian doradza swoim klientom, coachuje pracowników, jest agentem zmiany i prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich.Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Jakości. Jeden z pięciu trenerów w randze Professional Scrum Trainer w Polsce, CSP, PMI-ACP, ICF ACC, SAFe Program Consultant, Akredytowany Trener ISTQB.

RAFAŁ STAŃCZAK

Blisko 10 letni konsultant Quality Assurance i Scrum, manager IT z bogatym doświadczeniem w kilku dużych międzynarodowych projektach z rożnych branż (e.g. telekomunikacja, ubezpieczenia, e-commerce, bankowość), Certyfikowany Scrum Master i Product Owner, właściciel bloga www.scrumdo.pl w ramach, którego dzieli się posiadaną wiedzą ze społecznością polskiego IT. Zaangażowany we współpracę z dwoma kwartalnikami – Quale gdzie jest autorem artykułów oraz REQ Magazyn gdzie działa w zespole redakcyjnym opiniując artykuły merytorycznie.
Aktualnie Agile Coach Master oraz Quality Assurance Manager portfela produktów w szwajcarskiej firmie konsultingowej z branży bankowej. Na codzień uzwinnia swoją organizację, dostarcza szkolenia Scrum (do tej pory przeszkolił ok. 100 osób w trzech lokalizacjach: Warszawa, Manila i Luksemburg). Biorąc udział w projektach zawsze koncentruje się na dostarczaniu wysokiej wartości klientom, usuwa przeszkody stojące przed zespołami w drodze do realizacji celu oraz dba o finalną jakość produktu. Członek organizacji Scrum Alliance oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Ponadto prelegent konferencji branżowych i targów pracy. Pasjonat zwinnego zarządzania projektami.

MICHAŁ WOLSKI

Od ponad dekady zajmuję się szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania. Specjalizuję się w modelowaniu procesów biznesowych, architekturze korporacyjnej, zarządzaniu wymaganiami oraz projektowaniu systemów informatycznych. Prowadziłem także projekty w metodykach zwinnych takich jak SCRUM czy Agile Modeling.
Na co dzień używam Enterprise Architect’a firmy Sparx Systems. Modeluję stosując notację UML, BPMN, ArchiMate. Narzędzia CASE i notację uzupełniam dobrymi praktykami oferowanymi przez Rational Unified Process, Essential Unified Process, SCRUM, Agile Modeling oraz TOGAF.
W swojej pracy zawodowej pełniłem role analityka, projektanta, Scrum Mastera, kierownika projektu, zamawiającego, trenera, coacha oraz konsultanta. Moimi klientami były małei duże oraz ogromne firmy, które reprezentowały sektory: finansów, ubezpieczeń, bankowości, energetyki, logistyki oraz publiczny.

Podczas seminarium rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez naszego partnera firmę MT&DC:

Voucher na szkolenie o wartości do 4.000 zł do wykorzystania do końca czerwca 2017 roku!!! Wśród szkoleń do wyboru znajdują te ze ścieżki certyfikacyjnej George Washington University:https://www.mtdc.pl/analiza-biznesowa

Rejestrując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań oraz jego partnerów wydarzenia w celu informowania o usługach i spersonalizowanych produktach oraz wydarzeniach tematycznych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA  STRONIE WYDARZENIA: https://siw.evenea.pl/?source=evenea-directory
 • 0

Objęliśmy patronatem TESTWAREZ

TestWarez to przestrzeń, która została stworzona by umożliwić wymianę doświadczeń i podjęcie dyskusji na temat problemów i trendów w testowaniu oprogramowania. Przynajmniej tak było dotąd. W tym roku Organizatorzy poszli krok dalej. Proponują przyjrzeć się także analizie biznesowej i zarządzaniu wymaganiami, kulturze DevOps, jak również szeroko rozumianemu zarządzaniu jakością.

Miło nam poinformować, iż w tym roku objęliśmy swoim patronatem medialnym już 11 edycję TESTWAREZ. Co ma wspólnego inżynieria wymagań z testowaniem? Wiele 🙂 Trudno mówić o jakości systemu, jeśli nie ma inżynierii wymagań, czyli nie wiemy co zaimplementować w systemie, aby spełniło oczekiwania klienta…. O tym dlaczego inżynieria jest taka ważna dowiecie się więcej podczas wystąpienia już 30 września: „Inżynieria wymagań a droga do jakości systemów IT”.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji są zarówno osoby z wielkim doświadczeniem w branży, jak i początkujący, praktycy oraz teoretycy, kierownicy i pracownicy szeregowi. Daje to niepowtarzalną szansę na wszechstronną i konstruktywną dyskusję. W tym roku do udziału zaproszeni zostali również analitycy biznesowi, szefowie działów i firm IT, startupowcy oraz zwolennicy DevOps. Formuła konferencji niezmiennie pozwala na swobodny dialog zarówno podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, jak i w kuluarach. Jak w latach poprzednich nie zrezygnowano z eksperymentów i nowych rozwiązań, by w efekcie osiągnąć większą interakcję i integrację uczestników.

Dziesięć lat tradycji zobowiązuje i w tym roku Organizatorzy również nie zawiodą. Zapowiadają, że konferencja TestWarez 2016 będzie jeszcze większa, jeszcze bardziej profesjonalna i międzynarodowa, ale przede wszystkim, że będzie jeszcze lepiej adresowała wyzwania, z którymi będziemy zmagać się na co dzień. Stąd też hasło przewodnie tegorocznej edycji „Testing around the clock”, czyli wariacja na temat ciągłej integracji, ciągłego testowania, ale i ciągłego rozwoju nas i naszej profesji. W tym wszystkim oczywiście nie zapominają o korzeniach, dlatego przynajmniej połowa prelekcji będzie w języku polskim, w tym jedna ścieżka przeznaczona dla mniej doświadczonych uczestników.

TestWarez to wydarzenie, na którym możecie opowiedzieć o swoich problemach albo pokazać swoje osiągnięcia. Możecie zainspirować innych lub czerpać inspirację z prelekcji i rozmów.

Rekomendujemy i w imieniu organizatorów zapraszamy!

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od 13 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi zajmujących się zapewnianiem jakości. W roku 2016 zostanie zorganizowana jedenasta edycja konferencji TestWarez. Poprzednia edycja zgromadziła ponad 300 uczestników. Wolne miejsca bardzo szybko się rozchodzą, dlatego też zachęcamy do wczesnej rejestracji.

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem jakością; będą poruszane tematy, które zainteresują kierownictwo, jak i ściśle techniczne osoby. Będzie dużo praktyki, ale również i dużo teorii, na bazie których te praktyki są budowane.

W tym roku Organizatorzy szczególnie serdecznie zapraszają do zaprezentowania swoich pomysłów:

• Wizjonerów z własnymi podejściami, doświadczeniami, wnioskami najchętniej z projektów transformacji pomiędzy metodykami, re-architektury produktu bądź jarzma testowego lub migracji w chmurę
• Osoby zarządzające zespołami projektowymi i mające doświadczenie w ich budowaniu
• Osoby wdrażające projekty automatyzacji, w tym na co dzień pracujące w środowisku ciągłej integracji oraz ciągłego wdrażania i doświadczone w pracy z backlogiem oraz automatyzacją testów akceptacyjnych
• Przedstawicieli DevOps
• Osoby wdrażające lub poprawiające metodyki i procesy testowe lub jakościowe
• Osoby zajmujące się testami bezpieczeństwa, testami niefunkcjonalnymi, w tym testami wydajności, niezawodności lub użyteczności, testami aplikacji na urządzenia mobilne i wbudowane
• Osoby doświadczone w pracy z rozwiązaniami jak docker, buddy, chef itp.
• Osoby z doświadczaniem w testowaniu eksploracyjnym, kontekstowym, opartym o model lub ocenę ryzyka
• Osoby pracujące z big data
• Osoby zaangażowane we wczesne etapy procesu wytwarzania oprogramowania – analizę biznesową, zarządzanie wymaganiami.

Udział rekomendujemy też wszystkim innym, chcącym podzielić się swoimi doświadczeniami w testowaniu i zarządzaniu jakością.

Więcej informacji na stronie konferencji.


 • 0

Współpraca z Politechniką Warszawską

Category : AKTUALNOŚCI , INICJATYWY

wydzial-elektryczny-politechniki-warszawskiej

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań oraz Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny nawiązały współpracę w zakresie: upowszechniania wiedzy, dobrych praktyk i etyki zawodowej w obszarze inżynierii wymagań i inżynierii oprogramowania wśród studentów Wydziału, członków Stowarzyszenia oraz pozostałych osób zainteresowanych tymi obszarami.

List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy został podpisany przez Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka.

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań zamierzają realizować powyższe cele poprzez:

 • organizację seminariów i prelekcji z udziałem wybitnych przedstawicieli przemysłu i nauki,
 • organizację konferencji naukowych i tematycznych,
 • konsultację treści programowych zawartych w programach nauczania dotyczących obszarów inżynierii wymagań,
 • organizację studiów podyplomowych, (2015 rok: I edycja studiów podyplomowych z naszym udziałem)
 • organizację zawodów i konkursów dla studentów,
 • pomoc w kontaktowaniu studentów z pracodawcami w celu odbycia praktyk zawodowych lub zdobycia pierwszej pracy,
 • innych działań propagujących wiedzę z inżynierii wymagań i inżynierii oprogramowania.

 


 • 0

Walne Zebranie Członków SIW – podsumowanie

Category : AKTUALNOŚCI

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło się Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań. Na zebraniu Prezes SIW zaprezentowała 2 lata działalności stowarzyszenia oraz podsumowała działalność zarządu w latach 2014-2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej również podsumował 2 lata działalności organu nadzoru stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków SIW udzieliło absolutorium ustępującym członkom zarządu z wyłączeniem pana Bogdana Berezy, któremu nie udzielono absolutorium za kadencję 06.2014-06.2016 z uwagi na naruszenia regulaminów i Statutu SIW oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015 rok, następnie po krótkiej prezentacji kandydatów do władz SIW przeprowadzone zostało głosowanie. Walne Zebranie zatwierdziło kandydatury. W dalszej kolejności odbyło się posiedzenie Zarządu – wybór prezesa przez członków zarządu oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej – wybór przewodniczącego przez członków komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowań wybrano władze w składzie: http://siw.org.pl/wladze-2/

Przewodniczący udzielił głosu nowowybranemu Prezesowi Zarządu, który podziękował za wybór i przedstawił wizję rozwoju stowarzyszenia na nadchodzącą kadencję. Przewodniczący zebrania zwrócił się do członków SIW o zgłaszanie wolnych wniosków. Wpłynął wniosek o podjęcie przez Zebranie Walne uchwały o usunięcie pana Bogdana Berezy z szeregu członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań wraz z uzasadnieniem. Wniosek został poddany pod głosowanie jawne. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Walne Zebranie Członków SIW zobowiązało nowy Zarząd do podjęcia kroków prawnych mających na celu ochronę wizerunku i znaku stowarzyszenia przed działaniami innych osób niebędących obecnie członkami stowarzyszenia.

Zebranie zostało zamknięte.

Dokumenty:

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

Uchwała_absolutorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium i przyjęcia sprawozdania finansowego

Wniosek Komisji Rewizyjnej_cz1 Wniosek Komisji Rewizyjnej_cz2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uchwała o usunięciu pana Bogdana Berezy spośród członków SIW

usunięcie Pana Bogdana Berezy

 


 • 0

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

Category : AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, które odbędzie się:

Data zebrania walnego członków stowarzyszenia inżynierii wymagań

I TERMIN:  7 czerwca 2016 roku, godz. 17:00 -19:00

II TERMIN: 7 czerwca 2016 roku, godz.17:30-19:30 

Miejsce Walnego zebrania czlonków stowarzyszenia inżynierii wymagań

 

MIEJSCE:  Gmach Główny PW, plac Politechniki 1, Sala 226

 

agenda walnego zebrania stowarzyszenia inzynierii wymagańAGENDA:

 

 1. Otwarcie Zebranie przez Prezesa Zarządu,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad,
 4. Prezentacja 2 lat działalności – sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań,
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 6. Udzielenie absolutorium ustępującym członkom zarządu,
 7. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. Prezentacja kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. Pytania do kandydatów,
 10. . Przeprowadzenie głosowania na członków Zarządu,
 11. Przeprowadzenie głosowania na członków Komisji Rewizyjnej,
 12. Wybór Prezesa przez członków Zarządu,
 13. Wybór Przewodniczącego przez członków Komisji Rewizyjnej,
 14. Wolne wnioski,
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

 

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań

Stowarzyszenie Inż ynierii Wymagań


 • 0

II edycja Konferencji Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej

Serdecznie zapraszamy na II edycję konferencji Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej. I edycja organizowana przez nas pod nazwą: Forum Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej Re-Challenge, nie tylko zmieniła formułę zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, ale również skróciła nazwę 🙂

Tegoroczna konferencja to wydarzenie, podczas którego spotykają się początkujący jak również osoby z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie. Dzięki temu Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej staje się miejscem wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji od innych, ale również miejscem tworzenia innowacyjnych rozwiązań na problemy napotykane w projektach.

Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej odbędzie się pod hasłem: „Podejmij wyzwanie inżynierii wymagań”.

W pierwszej edycji konferencji organizowanej przez SIW wzięło udział ponad 100 uczestników, tym razem Ciebie nie może zabraknąć!

II edycja konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań odbędzie się pod hasłem:„Podejmij wyzwanie inżynierii wymagań”.

W obecnej edycji chcemy pokazać, że wyjście ze strefy komfortu w każdym z obszarów, który ma wpływ na jakość produktu, daje rewelacyjne rezultaty.

Tematyka tej edycji kierowana jest do wszystkich, którzy czują się współodpowiedzialni za cele działań, elastyczność oraz szybkość i skuteczność przedsięwzięć IT:

 • Specjaliści agile, właściciele produktu w SCRUM
 • Analitycy biznesowi i systemowi, inżynierowie wymagań
 • Programiści, tworzący kod na podstawie wymagań
 • Kierownicy projektów, zarządzający nimi tak, aby w terminie zrealizować potrzebne wymagania Klientów
 • Prawnicy, zamawiający i dostawcy, borykający się z wpisaniem wymagań do umów cywilno-prawnych
 • Specjaliści BPM – zarządzania procesami biznesowymi
 • Sprzedawcy, którzy niejednokrotnie muszą w mgnieniu oka zanalizować niejasne wymagania i przedstawić ofertę
 • Testerzy, którzy muszą domyślać się prawdziwych wymagań, mając do dyspozycji ich niepełny i często nieprawdziwy opis.

Sprawdź oficjalną stronę konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań: http://www.konferencja.siw.org.pl


 • 0

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań patronem beAnalyst

Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań objęło swoim patronatem ścieżkę: beANALYST podczas II edycji Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT, która odbędzie się 18-20 marca 2016 roku. Konferencja jest współorganizowana przez studentów z Koła Naukowego Zarządzanie IT, działającego na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, w połączeniu z Katedrą Inżynierii Oprogramowania z tego samego wydziału.

W tym roku zostały przygotowane 4 ścieżki warsztatowe:

    beANALYST – ścieżka dotycząca analizy biznesowej
    beAGILE – ścieżka dotycząca zwinnego zarządzania projektami
    beLEADER – ścieżka dotycząca przywództwa i motywowania
    bePRODUCT MANAGER – ścieżka dotycząca zarządzania produktem

II edycja Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT to jednak nie tylko ciekawy i zróżnicowany program, ale także znakomici prelegenci. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach, warsztatach, a także Round Tables.

Zapraszamy na stronę Facebooka konferencji, oraz wydarzenia na Facebooku. Możliwość zapisów na warsztaty pojawi się 1 marca 2016 r. na stronie http://konferencjabeit.pl/


 • 0

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:


newsletter templates powered by FreshMailANALITYK W STARCIU Z RODO- bezpłatne seminarium

Śledź nas na FB: